เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

พัฒนาชุมชน

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ


เอกสารประกอบลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/กรณีเด็กที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

   ใช้สูติบัตรแทน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ใช้ได้ทุกธนาคาร

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร. 075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่

พัฒนาชุมชน

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ


เอกสารประกอบลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ

โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ (อย่างละ 1 ฉบับ)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/กรณีเด็กที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

   ใช้สูติบัตรแทน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ใช้ได้ทุกธนาคาร

***ต้องรับรองสำเนาถูกต้องตามเอกสารที่แนบทุกใบ***

โทร. 075-773229 หรือ 098-5324616 หรือ 081-2709912

ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่