เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังแห้ง 2 หมูที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังแห้ง 2 หมูที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1. ตารางแสดงวงเงิน

2. ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

3. ประมาณการค่าก่อสร้าง 1

4. ประมาณการค่าก่อสร้าง 2

5. ประมาณการค่าก่อสร้าง 3

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่