เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ITAS โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ITAS โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  2562 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี  ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรัยสวัสดิการต่าง ๆ บริษัทเสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก  โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับการบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่น ๆ  โดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอกต้องดำเนินการแบบสอบถามการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/tqhrzk

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่