เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปี 2566


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและโรคติดต่อ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ โดยมีการอบรมให้ความรู้แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่