เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัจ้างเหมากำจัดขยะในสถานที่เอกชนหรือราชการ เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


 ดาวน์โหลด >>>>>>>/แบบ บก_6.pdf

 ดาวน์โหลด >>>>>>>/สัญาญาขยะ.pdf

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122