เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาว ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่


ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลาง แบบก่อสร้าง >>>  TapScanner 08-08-2022-15_52.pdf

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่