เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนพัฒนางานบุคลากร

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ พ.ศ. 2564 - 2566


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่  พ.ศ. 2564 - 2566

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่