เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กิจกรรมของเรา

27 พฤศจิกายน 2563 จุดดูงานที่ 1 ฟื้นฟู-กักเก็บ-สำรอง นายอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่ และ นางสาวณัฏฐธิดา มงคลชัย เยาวชนพนาดร/ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่