เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ การใช้แอฟ ThaiWater


ตามที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่

จึงได้นำเทคโนโลยีของโทรมาตร มาใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามสถาณการณ์น้ำในเขตพื้นที่ ผ่านทาง แอพพลิเคชั่น ThaiWater  

ซึ่งเป็น แอพพลิเคชั่น ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยการพัฒนาของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่จึงประกาศใช้ แอพพลิเคชั่น ThaiWaterในการเฝ้าระวังและติดตามสถาณการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่    

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่   ๔  ตุลาคม  พ.ศ๒๕๖๕5.ศ. ๒๕๖๕

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่