เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัจ้างเหมากำจัดขยะในสถานที่เอกชนหรือราชการ เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


 ดาวน์โหลด >>>>>>>/แบบ บก_6.pdf

 ดาวน์โหลด >>>>>>>/สัญาญาขยะ.pdf

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่