เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กฏหมายเทศบาล

กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคำนวณมูลค่าค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562


กฏกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงือนไขในการคำนวณมูลค่าค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์  พ.ศ.2562

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่