เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างผู้บริหาร


โครงสร้างสภาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


ผังโครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ


โครงสร้างของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (เทศบาลสามัญ)


โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล


โครงสร้างกองคลัง


โครงสร้างกองช่าง


โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงสร้างกองการศึกษา


หน่วยตรวจสอบภายใน


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่