เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ


นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์

ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

นายวัชรินทร์ จงจิตร

รองปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

นายสุเมศ มณีนิล

หัวหน้าสำนักปลัด

นางธัญญรัศม์ คงวัดใหม่

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.จรวย โมสิโก

ผู้อำนวนการกองช่าง

--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

--- ( ว่าง ) ---

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122