เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

กองช่าง


นายอนันตชัย เขียวจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายญฒม์ธนันตร์ สังข์เพชร

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

งานผังเมือง

นายอภิชน อ่วมคง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายวีรยุทธ ศรีนวลชาติ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ฝ่ายการโยธา

- ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

งานโยธา

นายอลงกรณ์ พิพัฒน์ผล

นายช่างโยธาชำนาญงาน

-ว่าง-

วิศกรโยธา ปก./ชก.

งานสาธารณูปโภค

- ว่าง-

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายปวริศ ทองคำชุม

ผู้ช่วยนายช่างประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นางปิยะกานต์ รัตนคช

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่