เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ทำเนียบบุคลากร

สำนักปลัด


นายสุเมศ มณีนิล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

นางจิรา สมศิริ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวเรวดี รัตนบุรี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจริยา เกิดบัวทอง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชรินทร์ อักษรนิตย์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวทิพย์สุดา อนงค์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

น.ส.ภัทรวดี สุขเกษม

ผช.นักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

งานแผนงาน และงบประมาณ

นางสาววาสิฏฐี คงแป้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางเสาวลักษณ์ สังข์ชุม

ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ฝ่ายปกครอง

นางปิรัญญา รัตนพันธ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายทนงศักดิ์ บุญทรง

นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

นายธีระยุทธ ไตรสนาคม

นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

นายสุเมธ รักษ์ประทุม

พนักงานขับรถ(ลูกจ้างประจำ)

งานรักษาความสงบเรียบร้อย

นายประเทือง จันทร์ชู

ยาม

งานนิติการ

นายสมพร ชนาชน

นิติกร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเพียงแข แก้วกาญจน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานกิจการสภา

น.ส.จินตนา กุศลสุข

นักจัดการงานทั่วไป

งานธุรการ

นางสาวภิญญาภัทร สังวาลย์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุธิดา พึ่งพล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวปิยธิดา บุญเชิญ

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายชัยยุทร์ เทพทัศน์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

งานนักการ

นายสมโชค เส้งสุย

นักการ (ลูกจ้างประจำ)

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่