เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กระดานสนทนา

  การขอต่ออายุใบอนุญาตหอพัก กับ ใบอนุญาตผู้จัดการหอพัะก


ที่ นศ ๕๕๒๐๑.๑/ว 50 สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
4 ม.4 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐
30 กันยายน ๒๕๖3
เรื่อง แจ้งให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนและต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
ครั้งที่ 3
เรียน เจ้าของหอพักหญิงไกรทองสุข
ตามที่พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 37 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 และกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน และต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ที่หอพักตั้งอยู่ ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่น ดังนี้
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน บุคคลธรรมดา (5 ปี)
1. สำเนาใบอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่ตั้งหอพักหรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอต่อใบอนุญาตมีสิทธิใช้อาคารตั้งหอพักไม่น้อยกว่า 5 ปี
ต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน (2 ปี)
1. ใบอนุญาต (ตัวจริง)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 5 x 6 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป
5. หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพักพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักนั้น
ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน
1. หอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันไม่เกินหนึ่งพันตารางเมตร ฉบับละ 1,500 บาท
2. หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้องแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้อง หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันเกินหนึ่งพันตารางเมตรแต่ไม่เกินสองพันตารางเมตร ฉบับละ 2,000 บาท
3. หอพักที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันเกินสองพันตารางเมตร ฉบับละ 2,500 บาท

/ค่าธรรมเนียม...
-2-
ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
1. หอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันไม่เกินหนึ่งพันตารางเมตร ฉบับละ 250 บาท
2. หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้องแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยห้อง หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันเกินหนึ่งพันตารางเมตรแต่ไม่เกินสองพันตารางเมตร ฉบับละ 375 บาท
3. หอพักที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันเกินสองพันตารางเมตร ฉบับละ 500 บาท
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ขอเรียนว่า ใบอนุญาตของท่านใกล้หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว จึงขอให้ท่านยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนและต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้ หากท่านไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะต่อใบอนุญาต และนายทะเบียนจะจำหน่ายเรื่องออกจากสารระบบ และเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
ขอแสดงความนับถือ(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน
โทร. 0-7577-3229 ต่อ ๑04 หรือ 109
โทรสาร.๐-๗๕35-5397
http://www.thamyaicity.go.th/

แจ้งท้ายตามหนังสือ ทต.ถ้ำใหญ่ ที่ นศ 55201.1/ว50 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่ หอพัก ผู้ประกอบการ
1 หญิงสุธาทิพย์ ร.ต.ท.หญิง อาพร แซ่ภู่
2 หญิงวีระพนธ์ นายวีระพนธ์ จริตงาม
3 หญิงไตรมิตร 1 นางจารีย์ ชูลีสุกล
4 ชายต้นไผ่ นางสมจินต์ เขมะดุษฎี 41 หญิงจริยา ด.ต.ปกรณ์ เพ็ชรประเสริฐ
5 ชายน้องใหม่ นางอุบล สังข์ช่วย 42 ชายริมเขา นางสมคิด ชำนาญกิจ
6 ชายสันติสุข นางประดับ วงศ์สุนทร 43 ชายเจนตพล นายอำพล คงหอม
7 หญิงรัชพล นายสัญญา คำบางปราชญ์ 44 หญิงไกรทองสุข น.ส.วรรณวิรีย์ ไกรทองสุข
8 ชายเจริญทิพย์ นายบำรุง แก้วคง * สีเขียว ได้ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
9 หญิงพันทิพา พ.ต.เทพกร เดชเกิด
10 หญิงบ้านเชิญทอง นางเนตยา เชิญทอง
11 ชายไสใหญ่เฮ้าส์ นางกุลจิรา ด้วงเกื้อ
12 หญิงบ้านร่มพฤกษ์ นายเริ่ม สงคง
13 ชายมิ่งขวัญ นางปรียาภัทร์ เดชจูด
14 หญิงแตงโม น.ส.วิสาลักษณ์ จันทร์แดง
15 ชายสหายรักษ์ นางนิกร สหายรักษ์
16 หญิงสหายรักษ์ นางนิกร สหายรักษ์
17 หญิงแพร่ไหม นายวีระชาติ จริตงาม
18 ชายพัฒน์พิมล นางพรรทิพย์ พรหมดนตรี
19 หญิงเรือนแก้ว นางกัลยา บูรณะ
20 หญิงจริตงาม นายวีระพนธ์ จริตงาม
21 ชายปาริชาติ นางปาริชาติ รัตนะ
22 หญิงอัญมณี นางสาวสกุณา มณีรังสี
23 ชายจริตงามแมนชั่น นายวีระพนธ์ จริตงาม
24 หญิงเงาไม้ นางสมคิด ชำนาญกิจ
25 หญิงบ้าน KT นางปวีณา บัวทิพย์
26 หญิงบุญญา นางบุญญา แสงเงิน
27 หญิงเรนโบร์ นายศุภชัย สงพุ่ม
28 หญิงริมโยง นายอดิศักดิ์ บูณยเกียรติ
29 ชายวรรณชาติ นางรวิวรรณ กลองชนะ
30 หญิงร่มไทร นางสาวชมภูนุช ณ นคร
31 หญิงเซ่งทอง นางจรรยา เซ่งทอง
32 ชายเดียวดาย นายวิทยา มนต์อุ่น
33 หญิงสุภาภรณ์ นายประวิทย์ ศรีปานรอด
34 หญิงศรัญญา นายคล่อง ทองใส
35 หญิงน้องผึ้ง นางพิมพา เพ็งมาก
36 ชายประเสริฐ นางปราณี ปานอ่อน
37 หญิงเรณู นางเรณู นุ่นสุวรรณ์
38 หญิงจักริน นางปราณี ปานอ่อน
39 ชายประสิทธิ์ นายประสิทธิ์ หมื่นพะวงศ์
40 หญิงเกริกไกร นายวรวิทย์ เลิศสุกล
41 หญิงจริยา ด.ต.ปกรณ์ เพ็ชรประเสริฐ
42 ชายริมเขา นางสมคิด ชำนาญกิจ
43 ชายเจนตพล นายอำพล คงหอม
44 หญิงไกรทองสุข น.ส.วรรณวิรีย์ ไกรทองสุข

  ความคิดเห็นที่ : 1
ให้มาต่อใบอนุญาตทุกรายนะคับ มี 9 รายที่ได้ต่ออายุแล้ว เดี่ยวจังหวัดลงมาเองจะโดนค่าปรับนะคับ
พช/ทต.ถ้ำใหญ่
  แสดงความคิดเห็น

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่