เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

สมาชิกสภาเทศบาล

Card image cap
นายสมโชค ใจดี

ประธานสภาเทศบาล

Card image cap
นายอนันต์ พรหมปาน

รองประธานสภาเทศบาล

Card image cap
นายจตุพัฒน์ รัตนบุรี

เลขานุการสภาเทศบาล

Card image cap
นายอนันต์ พรหมปาน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

Card image cap
นางสมศรี แก้วไกรษร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

Card image cap
นายสมโชค ใจดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

Card image cap
นายธนกฤษ ส้มเขียวหวาน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

Card image cap
นายคนึง มณีฉาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

Card image cap
นายจตุพัฒน์ รัตนบุรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

Card image cap
นายโชคดี รอดแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Card image cap
นายสมหมาย บุญเมือง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Card image cap
นายไตรภพ สิงหพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Card image cap
นายเลอศักดิ์ ภักดีชน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Card image cap
นางสาวโบศรี โพศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Card image cap
นายชำนาญ แก้วสุขสุด

สมาชิกสภาเขต 2

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่