เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

การแบ่งเขตการปกครอง

ตำบลถ้ำใหญ่  ได้แบ่งการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี้

                        หมู่ที่    1    บ้านเปิก

                        หมู่ที่    2    บ้านไสใหญ่

                        หมู่ที่    3    บ้านจำปา

                        หมู่ที่    4    บ้านถ้ำใหญ่

                        หมู่ที่    5    บ้านนาตาแย้ม

                        หมู่ที่    6    บ้านน้ำพุ

                        หมู่ที่    7    บ้านไสใหญ่เหนือ

                        หมู่ที่    8    บ้านไร่ควน

                        หมู่ที่    9    บ้านน้ำรอบ

                        หมู่ที่    10  บ้านห้วยดำ

โดยเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556จำนวน 28 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนบ้านสวนใหญ่คลองเปิก
 2. ชุมชนบ้านตาว
 3. ชุมชนบ้านเปิก
 4. ชุมชนบ้านไสใหญ่
 5. ชุมชนบ้านคลองใหญ่
 6. ชุมชนน้ำตกโยง
 7. ชุมชนบ้านหน้าค่าย
 8. ชุมชนในค่าย 42 ก.ฝ.8
 9. ชุมชนหลังค่าย
 10. ชุมชนไร่ควน
 11. ชุมชนควนเกียบ
 12. ชุมชนควนฮูก
 13. ชุมชนบ้านถ้ำใหญ่ควนไสสูง
 14. ชุมชนบ้านถ้ำใหญ่ปากแพรก
 15. ชุมชนบ้านถ้ำใหญ่ห้วยชัน
 16. ชุมชนบ้านน้ำรอบ
 17. ชุมชนบ้านน้ำตกปลิว
 18. ชุมชนบ้านวังแห้ง
 19. ชุมชนบ้านจำปานอก
 1. ชุมชนบ้านจำปาใน
 2. ชุมชนบ้านบนควน
 3. ชุมชนบ้านนาตาแย้มเหนือ
 4. ชุมชนบ้านนาตาแย้มใต้
 5. ชุมชนบ้านน้ำพุ
 6. ชุมชนถ้ำพระหอ
 7. ชุมชนบ้านวังขวัญ
 8. ชุมชนบ้านวังไทร
 9. ชุมชนหน้าโรงเรียนบ้านน้ำพุ

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่