เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประวัติตำบลถ้ำใหญ่

 เดิมทีตำบลถ้ำใหญ่แบ่งเป็นสองส่วน  คือส่วนทางทิศเหนือของทางรถไฟเป็นเขตปกครองของตำบลปากแพรก  ทางทิศใต้ของทางรถไฟเป็นเขตการปกครองของตำบลหนองเสม็ด  เมื่อปี พ.ศ.2484  ได้แบ่งแยกส่วนการปกครองออกอีกหนึ่งตำบล  เรียกว่า “ตำบลถ้ำใหญ่”  ซึ่งเรียกตามช่องของถ้ำหนึ่งที่มีความสวยงามและกว้างใหญ่มาก  เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่  2  อำเภอทุ่งสงเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางอากาศด้วย  ผู้คนในละแวกนั้นได้เข้าไปซ่อนตัวภายในถ้ำ  ต่อมาจึงเรียกตำบลนี้ว่า  “ตำบลถ้ำใหญ่”

            ตำบลถ้ำใหญ่  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ในสมัยแรก  ต่อมาเห็นว่าบางหมู่บ้านมีครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบมากและเข้าเกณฑ์ที่จะแบ่งหมู่บ้าน  จึงมีการแบ่งหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  ออกเป็นหมู่ที่  8 ,  หมู่ที่  3  ออกเป็นหมู่ที่  9 , หมู่ที่ 5 ออกเป็นหมู่ที่  10  สรุปได้ว่า  ปัจจุบันตำบลถ้ำใหญ่  มีการปกครองทั้งหมด  10  หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลถ้ำใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่ ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2554

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่