เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  12,175  คน  แยกเป็น ชาย 6,084  คน  หญิง 6,091  คน (ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม  2557)

 

ที่มา :  อำเภอทุ่งสง

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่