เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564


เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ที่มีอายุครบ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

          ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่                                ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

          รอบที่ 1

                     รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2503 ถึง 1 ตุลาคม 2503 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่                      

(รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2562)

          รอบที่ 2

                  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2503 ถึง 1 กันยายน 2504 (รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2563)

     โดยเตรียมหลักฐานเอกสารดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่