เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ITAS (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)


ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ITAS (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส)
ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ITAS โดยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2564 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในต้องดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ Application Line หรือ คลิกที่
ลิงค์ hhttps://itas.nacc.go.th/go/iit/tqhrzk นั้น
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ จึงประกาศให้ ข้าราชการ พนักงานจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยแสกน QR Code ผ่านระบบ Application Line หรือ คลิกที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/tqhrzk นั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่