เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ


ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ

ด้วยเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เปิดรับสมัคร "จิตอาสาภัยพิบัติ" เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น สามารถสมัครได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่(อาคารหลังเก่า) ตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563 

/KK/userfiles/files/ใบสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ.docx

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่